Land

s17563

s17563

For Sale
Sadad
6,326f²
Sale: BD139,172

s17564

s17564

For Sale
Abu Sayba
11,485f²
Sale: BD287,130

s17566

s17566

For Sale
Malkiya
2,528f²
Sale: BD55,626

s17557

s17557

For Sale
Hamad Town
5,339f²
Sale: BD138,814

s17562

s17562

For Sale
Sadad
4,597f²
Sale: BD101,141

S16461

S16461

For Sale
Barbar
3,166f²
Sale: BD68,069

s17432

s17432

For Sale
Budaiya
4,255f²
Sale: BD76,590

s10182

s10182

For Sale
Jerdab
7,513f²
Sale: BD195,345

S15570

S15570

For Sale
Tubli
3,901f²
Sale: BD101,426

S15569

S15569

For Sale
Tubli
3,901f²
Sale: BD101,426

s17569

s17569

For Sale
Sadad
3,229f²
Sale: BD58,126

s12892

s12892

For Sale
Qurayyah
3,823f²
Sale: BD99,408

s17573

s17573

For Sale
Riffa, Jary Shaikh
15,149f²
Sale: BD378,731

s15750

s15750

For Sale
Janabiyah
241,102f²
Sale: BD8,438,570

S13698

S13698

For Sale
Janabiyah
5,339f²
Sale: BD154,831

s17160

s17160

For Sale
Hidd
11,195f²
Sale: BD257,485

s17162

s17162

For Sale
Hidd
11,195f²
Sale: BD257,485

S14901

S14901

For Sale
Buashirah
8,557f²
Sale: BD453,521

S16424

S16424

For Sale
Nabih Saleh
9,279f²
Sale: BD167,022

s12761

s12761

For Sale
Riffa, Jary Shaikh
6,664f²
Sale: BD159,936